کاش حرف تازه ای برای گفتن داشتند

محمد ارسلانی

اولین دور مناظرات انتخابات ریاست جمهوری در حالی به پایان رسید
که کاندیداهای اصولگرا عمدتا با هدف تخریب دولت روحانی به مناظرات پا گذاشته بودند
و رئوس برنامه ها و اهداف آنان بیشترتخریبی بود تا سازنده
اما نکته اساسی در این میان این بود که تمام بحث های مطرح شده را
مردم عادی چند سال است دارند بیان می کنند
و خودشان به کاستی ها بیشتر از مسئولین آشنا هستند
هیچ کدام از کاندیداهای جریان رقیب حرفی برای گفتن نداشت
همه آمده بودند کشور را درست کنند
و شاهکار سعید جلیلی وعده ایجاد اشتغال یکصد هزار نفری بود
بدون دولت هم این اشتغال بدست خواهد آمد
کاش بیش از این مردم را فریب ندهید