کاندیداهایی که از ابتدا زیر پرچم می‌روند!

شنیده ها

اخبار رسیده و زمزمه‌ها حاکی از رایزنی برای تایید صلاحیت کاندیداهایی است که جنتی و دوستان آن‌ها را لایق ریاست‌جمهوری ایران ندانستند و از دور رقابت حذف کردند.

برای مثال یک سایت متعلق به سپاه مدعی رایزنی رئیسی برای تجدید نظر درباره کاندیداهاست!

این پروژه صلاحیت ترحمی که از ابتدا در حال اجراست کاندیداهای مختلف را نمک‌گیر می‌کند و سبب می‌شود تا همیشه زیر پرچم افراد باشند و چماق نمک‌گیری بالای سرشان!

این تمنای صلاحیت، لیاقت کاندیداها را کاهش می‌دهد آن‌ها مراقب باشند.