کدامیک نزد مردم محبوب ترند ؛ دروایش یا ولایت معاشان ؟!

 

 

رضا تجلی

چندیست که فشار بی امان حکومت به دراویش گنابادی

این سئوال را در ذهن نقش می بندد که واقعا چرا……؟

آیا این دراویش این قدر چون خار در چشم ولایت معاشان فرو رفته اند

که بیرون اوردن ان مستلزم این همه انرژی و فشار همه روزه

که نتیجه ای هم جز بی ابرویی ارکان نظام و نیروهای امنیتی

که این همه ناکارامدی از خودشان نمایش داده اند نداشته.

و از سویی دیگر با این عملکرد ضعیف و بدون برنامه و عجولانه

محبوبیت دراویش را نزد مردم دردمند و ستم دیده ایران

بخصوص جوانان نسل امروز بیشتر کرده اند.

به راستی مردم به کدام طرف گرایش بیشتری دارند.

دراویشی که با وجود توانمندی زیاد به همه لذتهای دنیوی پشت پا زدند

و عاشقانه و صادقانه و با دلی بزرگ و بی پروا مرید مراد خود شده اند.

یا ولایت معاشان ساندیس خوری که هنوز ولیشان نمرده

اخبار را رصد میکنند تا با جانشین احتمالی ان بیعت کنند

مبادا که بعد از ان جایگاهشان را از دست بدهند.

نگام ، ناگفته های ایران ما