کربلا و دختران بی حجاب بی دلواپس

مهرداد شاکری

افتتاح بازی های غرب آسیا در شهر کربلا و با حضور پررنگ دختران بی حجاب و هنرمند عراقی انجام شد .
این شهر که به عنوان یکی از شهرهای مقدس شیعیان از طرف حکومت ایران بسیار مقدس جلوه می نمایاند در نزد مردم ایران به عنوان آرامگاه اسوه های دفاع از حجاب و عفت شناخته میشود.
ایران به نام دین و مذهب حق آزادی پوشش را از دخترانش دریغ کرده
اما دختران شهری که میزبان بزرگان تشیع هستند حق انتخاب پوشش را برای بانوانش رعایت می کند
در آنجا و با این تفکر نه اسلام در خطر می افتد نه چیزی

کربلا آزاد و رهاسا چون جماعتی دلواپس ندارد