کشور در آستانه ورشکستگی

مهرداد شاکری

در حالی که اقتصاد کشور با شتاب فزاینده ای به سمت فروپاشی پیش میرود و مردم دیگر تحمل افزایش بی امان قیمت ها را ندارند شرکت های خودروسازی برای فرار از وررشکستگی مجددا در خیال افزایش قیمت محصولات خود می باشند شرکت های تامین اجتمایی برای چندمین سال متوالی در حال ضرر دهی می باشند و عملا ورشکست شده اند بانک ها در وضعیت بحرانی قرار دارند و اکثر بانکهای خصوصی و دولتی در حال ورشکستگی هستند مردم سرمایه های خود را از دست داده اند فروش نفت به حداقل رسیده منابع مالی کشور رو به پایان است چشم انداز روشنی برای آینده کشور وجود ندارد زمزمه جنگ هم تاثیرخود را گذاشته است کشور در حال سقوط آزاد به سمت دره فروپاشی اقتصادی کامل می باشد