کودکان امروز فلسطینی قربانیان فردای سپاه

محمدهادی بازیاری

سپاه به تبعیت از حاکمیت و علی خامنه ای
می داند که برای بقای خود باید همواره
در حال دشمن سازی علیه خود باشند
اختلاف بین اسرائیلی ها و فلسطینی ها
یکی از پایه های مهم حفظ قدرت حاکمیت در منطقه می باشد
برای ادامه مبارزه با اسرائیل
سپاه نیاز به نیروهای تازه نفس در آینده دارد
و چه نیرویی بهتر از کودکان فلسطینی
که با کمی شستشوی مغزی ایدئولوژیک
تبدیل به بمب های زنده انتحاری در آینده علیه اسرائیل خواهند شد
بازی با جان کودکان و نوجوانان فلسطینی
خلاف تمام اصول انسانی و بشری می باشد
کاش خامنه ای و سپاه
دست از سر مردم کشور و منطقه و دنیا بردارند
جهان به یک صلح ماندگار نیاز دارد