کولبری برای زنده ماندن است و بس

کولبری برای زنده ماندن است و بس..