کوچ احمدی نژاد از جلسات علمی و گفتگوها به فضای مجازی

بر اساس اخبار رسیده احمدی نژاد جلسات علمی و گفتگوها را تعطیل و غالباً در فضای مجازی فعالیت دارد.

مراجعات مردمی به منزل وی انجام‌ می شود که عموما مراجعه‌کنندگان درخواست وام هستند و احمدی نژاد به‌واسطه ارتباطاتی که با برخی از بانک‌ها و مؤسسات دارند حدود ۲ و ۱۰ میلیون تومان وام برای افراد نیازمند تهیه می کند.

✍️ دیدگاه شما 🙏