کوی دانشگاه تهران در سال ۱۳۳۹

کوی دانشگاه تهران در سال ۱۳۳۹