گاندوی ۲ زمینه ساز دستگیری دولتمردان روحانی

میثم بازیاری

یکی از اهداف مهم و اصلی رسانه ها در تمام جوامع

همراه سازی مخاطبان با سیاست های دولت های مختلف

و هدایت افکار عمومی در جهت مسیر مدنظر خود می باشد

سریال گاندو با هدف ایجاد تنفر مردم

نسبت به دولتمردان روحانی ساخته شد

و در گاندوی ۲ قرار است این سریال

جامعه را از نظر روانی و افکار عمومی

برای دستگیری و محاکمه این دولتمردان آماده نماید

قطعا اتاق فکر سپاه

خواهد کوشید کمبودها و کاستی های دولت جدید را

و عدم توانایی آنان را در اداره کشور

با محاکمه نمایشی دولتمردان دولت قبل

به حاشیه ببرد

و ذهن مردم را از واقعیت های جاری کشور منحرف نماید