گردان می‌رفت نفر برمی‌گشت

گردان می‌رفت اما نفر برمی‌گشت

تا ایران برای عموم ایرانیان بماند.

نه اینکه میراث خوار خون شهیدان،
خواص کالانعام بل هم أضل باشند.

محمد حسن قنبری