گروه های نیابتی چشم انتظار کمک خامنه ای

مهرداد شاکری

به نظر می رسد چنانچه تحریم های امریکا
علیه حاکمان ایران برداشته شود
نظام قادر خواهد بود به پول های بلوک شده خود
در سراسر دنیا دسترسی پیدا کند
گروه های نیابتی تحت حمایت ایران
در طول دوره زمامداری ترامپ
سخت ترین روزهای خود را تجربه کردند
و عملا از نظر اقتصادی تحت فشار شدید بودند
حالا همه این گروه ها چشم انتظارند
تا تحریم ها برداشته شود
و رهبر ایران کمک های مالی را شبیه گذشته
بی حساب و کتاب برای آنان ارسال نماید