گروگانهای بخت برگشته

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – میثم بازیاری

در حالی که دادگاه حمید نوری

از متهمان کشتارها و ترورهای دهه شصت

در سوئد در حال برگزاری می باشد

و دنیا در حال شنیدن سرنوشت تلخ

هزاران شهروند ایرانی در دهه شصت هجری شمسی می باشد

قوه قضاییه خبر از بازداشت دو شهروند سوئد

در ایران به اتهام حمل مواد مخدر می دهد

به نظر می رسد این دو شهروند سوئدی

با اتهامات واهی گروگان گرفته شده اند

تا دادگاه سوئد رای به آزادی حمید نوری بدهد

گروگان گیری یکی از خصوصیات اصلی و غیرانسانی حاکمیت است