گرگهای انسان نما

ابراهیم ملکی

امروزه انسانها همچون گرگ گرسنه وچشم انتظار ، چمباتمه زنان و مکث کنان مترصدند ، تا ببینند چه کسی ازقدرت وتوانایی می افتد وعاجز وناتوان می گردد تا یک باره براو حمله برند ولاشه را بدرند وهر کس به اندازه ای وتکه پاره ای از آن لاشه را به غنیمت ببرد.

درحالی که ویروس نوظهور کرونا نزدیک به صد کشور را تحت تاثیر خود قرارداده وجهان را تهدید می کند ودر حالیکه بشریت بیش از هرزمان دیگر به هم فکری و شفقت، دوستی وصمیمیت ومهربانی وگذشت وایثار وهم دلی وهم دردی وکاهش مرارت ها ، برای بیرون رفتن از این بحران نیازمند است ، و محتاج همراهی وهم گامی همگان است ، انسان های گرگ صفت ونسناسان خناس ازآشفته بازار بوجود امده برای منفعت اندوزی سوءاستفاده کرده و به احتکار ماسک ومواد ضد عفونی ولوازم بهداشتی مورد نیاز مردم روی آورده اند وبه قیمت کذایی به ملت میفروشند تابه خیال خام خود به نان ونوایی برسند .

غافل ازاینکه این ویروس مرز نمی شناسد ودریک شهر ویک کشور نخواهد ماند واگر با درایت سازمان بهداشت جهانی ومسئولین بهداشت ودرمان جلو او گرفته نشود جهان با فاجعه انسانی روبرو خواهد شد، همانطور که جهان درگذشته آن را تجربه کرده است .

اسپینوزا می گوید :غرض ازحیات آن است که آدمی از راه خوشبخت ساختن دیگران بر خوش بختی خود بیفزاید مرد حکیم برای خود چیزی آرزو نمی کند مگر آنکه آن را برای همنوعان خود نیز آرزو کند به اندک خرسند باشد. نفرت را با محبت تلافی کند .

از داشتن روابط نیکو ودوستانه با همه جهانیان شادمان باش وبه یاد داشته باش که زندگی تو وزندگی همسایه تو هرچند ممکن است به نظر ناچیز آید در بافتن دور نمای زندگی جهانی تارهای لازمی هستند ،اگر دنیا برای تو آفریده نشده باشد ،دست کم برای دنیا آفریده شده است .تو صفحه مهمی ازکتاب زندگی هستی .اگر تو نمی بودی کتاب ناقص بود.

درعین حال چه این ویروس را یک سلاح وجنگ بیولوژیک خودکامگان خود خواه برای کسب تجارت بیشتر بدانیم یا یک ویروس طبیعی، واقعیت این است که این ویروس بحران بین المللی ایجاد نموده وکل انسانها را هدف قرار داده و تنهابا همکاری با سازمان بهداشت جهانی وپزشکان ومتخصصان داخلی وخارجی می توان این ویروس را مهار نمود وجلوی آن را گرفت .

به قول مولانا :

گفت پیغمبر به آواز بلند

باتوکل زانوی اشتر ببند