گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد؛ مردان زمان بیشتری را به کار برای مزد اختصاص می‌دهند/ زنان کار بدون مزد بیشتری انجام می‌دهند

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، گزارش مرکز آمار درباره گذران وقت در بهار ۹۹ نشان می‌دهد مردان به طور متوسط حدود چهار ساعت بیشتر از زنان وقت خود را به اشتغال و فعالیت‌های مرتبط برای مزد اختصاص می‌دهند.

 به گزارش خبرنگار ایلنا، گزارش گذران وقت نشان می‌دهد افراد روزانه چه زمانی را صرف فعالیت‌های مختلف می‌کنند. رسیدگی و خودمرافبتی، فرهنگ، فراغت، رسانه‌های گروهی و تمرین‌های ورزشی، خدمات خانگی بدون مزد، اشتغال و فعالیت‌های مرتبط برای مزد و معاشرت و ارتباطات اجتماعی از جمله مهم‌ترین دسته‌هایی هستند که زمان افراد به آن اختصاص می‌یابد.

در این بین اختصاص زمان متقاوت به اشتغال و فعالیت‌های مرتبط برای مزد در زنان و مردان جالب توجه است.

بر اساس گزارش مرکز آمار، در بین مردان، بعد از فعالیت «رسیدگی و خود مراقبتی»، متوسط بیش‌ترین زمان صرف شده در شبانه‌روز به ترتیب مربوط به گروه فعالیت، «اشتغال و فعالیت‌های مرتبط برای مزد» با ۴ ساعت و  ۴٨ دقیقه، «فرهنگ، فراغت، رسانه‌های گروهی، تمرین‌های ورزشی» با ۴ ساعت و ۴٧ دقیقه و « معاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعی و آداب ‌ورسوم دینی» با یک ساعت و ٢۵ دقیقه بوده است. 

در بین زنان، متوسط بیش‌ترین زمان صرف شده بعد از رسیدگی و خودمراقبتی، به ترتیب مربوط به گروه فعالیت، «خدمات خانگی بدون مزد برای اعضای خانوار و خانواده» با ۴ ساعت و ۴۴ دقیقه و « فرهنگ، فراغت، رسانه‌های گروهی، تمرین‌های ورزشی» با ۴ ساعت و  ٨دقیقه در رتبه بعدی قرار دارد.

مقایسه الگوی گذران وقت بین مردان و زنان گویای این مطلب است که زنان نسبت به مردان در یک شبانه روز بیش از ٣ ساعت و نیم وقت بیشتری به خدمات خانگی بدون مزد و بیش از ۴ ساعت زمان کمتری به فعالیت های مرتبط برای مزد اختصاص می‌دهند.