گزینه‌های نهایی و ‌‌احتمالی استانداری‌ها

شنیده ها

آخرین شنیده ها از گزینه های برخی از استانداری ها به این شرح است :

استان اردبیل؛ قاسم محمدی، مهدی نوروزی، علیرضا آل امین

استان آذربایجان شرقی؛ علی اکبر پورجمشیدیان، محمد یوسف شاکری، تراب محمدی

آذربایجان غربی؛ علی زنجانی، شهرام آدم نژاد، سید جواد محمودی

استان اصفهان؛ سید رضا مرتضوی، حسینعلی دلیگانی، محمدعلی احمدی، مهدی جمالی نژاد

استان گیلان؛ اسدالله عباسی و عبدالرحمن معاشر