گزینه قالیباف برای شهرداری تهران کیست؟!

شنیده ها حکایت از آن دارد که محمدباقر قالیباف یکی از نزدیکان خود را برای ریاست شهرداری تهران در نظر گرفته است.

محسن پیرهادی طی چند سال اخیر به قالیباف نزدیک شده تا جایی که قالیباف در جلسات مختلف از او به عنوان یکی از معتمدان خود نام می برد.

ریاست مجلس در جلسه ای گفته که من در سال آینده هم ریاست جمهوری، هم ریاست مجلس و هم شهرداری تهران را می‌خواهم تا بتوانم به کشور سروسامان دهم.

تحرک های اختصاصی قالیباف در حوزه شورای شهر نشان می دهد که می داند شهردار جدید تهران از شورای شهر جدید و نزدیک به او می گذرد.

محسن پیرهادی در دور اول تایید صلاحیت مجلس یازدهم، تایید صلاحیت نشد و با پیگیری های زیاد محمدباقر قالیباف تایید صلاحیت شد.

باید ببینیم آیا رئیس مجلس می‌تواند در سال ۱۴۰۰ هم رئیس جمهور باشد و هم ریاست مجلس و شهرداری تهران را در اختیار داشته باشد یا نه!