گزینه معاونت پرستاری وزارت بهداشت این بار به جای سپاه از ارتش

شنیده ها

شنیده ها حاکی از آن است که دکتر آرمین زارعیان گزینه احتمالی معاونت پرستاری وزارت بهداشت خواهد بود.

بررسی سوابق این گزینه احتمالی حاکی از فعالیت های علمی، اجرایی و صنفی برجسته ای است.

او که دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ارتش است به مدت ۸ سال ریاست دانشکده پرستاری را بر عهده داشته و پس از آن عهده دار مسئولیت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه شده است.

وی در حال حاضر در سمت معاونت طرح و برنامه و بودجه دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی ارتش مشغول به فعالیت است.

نامبرده در طول دوران انتخاباتی در کمیته سلامت ستاد ابراهیم رئیسی نیز فعالیت داشته است.

از جمله فعالیت های صنفی وی ریاست هیئت مدیره نظام پرستاری تهران بزرگ است که در این مدت فعالیت های ارزنده ای صورت گرفته است..

پیش بینی می شود با توجه به همسویی فکری او با سیاست های دکتر عین الهی ، گزینه اول تصدی معاونت پرستاری باشد.