گشوده شدن بایگانی سرّی‌ترین اسناد جنگ، بعد از سه دهه/ آیا تغییرات نظامی گسترده در راه است؟

برای اولین بار، گروه کوچکی از خبرنگاران توانستند با دوربین به گنجینه و مخزن سرّی‌ترین اسناد جنگ ایران و عراق، سرک بکشند

در این گزارش، برای نخستین بار برخی اسناد صوتی و تصویری بایگانی سرّی مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس سپاه، درخصوص آزادسازی خرمشهر منتشر گردید

مهمترین نکته گزارش، این بود که مشخص شد تمام مکالمات بیسیم فرماندهان ارشد جنگ، لحظه به لحظه، ضبط و نگهداری شده است
افشای اسناد محرمانه جنگ ایران و عراق میتواند باعث تغییرات گسترده در بین فرماندهان ارشد نیروهای نظامی ایران شود
آنان که ۳ دهه با خلق افسانه های من درآوردی بر موج جنگ و قهرمان سازی سوار بودند
پس از افشای این اسناد باید به پستوهای تاریک خود برگردند