یادداشتی براى مرتضى کى منش، یکى از سه تن دستگیر شده از جمعیت امام على(ع) که نوهء مرحوم استاد مشفق کاشانى است

✍️ ساعد باقری

مرتضى! جرمت خیلى سنگین است!
چرا صف را به هم زدى؟!

جا خورده اى مرتضى؟!… شوکه شده اى؟!… مبهوتى که چرا دستگیرت کرده اند؟.. مى خواستى دستگیرى نکنى از بچه هاى فقر و فلاکت… حالا دندت نرم؛ همین طور مبهوت و گیج بمان، بلکه وقتى از گیجى درآمدى، یاد بگیرى که صف را به هم نزنى!.. قبول کن جرمت سنگین است مرتضى! بچه هاى گود نشین را از وسط دود و دم مى کشى به پشت میزهاى مدرسه و به جاى مواد، مداد در کف دستشان مى گذارى که چه بشود مرتضى؟! که فردا پررو و پرروتر شوند و چه بسا به مفهوم توانمند شدن هم بیندیشند؟.. نه، نمى شود مرتضى!

تو زحمات شبانه روزى مسئولان را براى هرچه عمیق تر شدن شکاف طبقاتى دارى هدر مى دهى. چرا پدربزرگ شاعرت برایت نخواند و یادت نداد که:
گلیم بخت کسى را که بافتند سیاه
به آب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد؟!

جرمت سنگین است مرتضى! تو دارى امنیت روانى صاحبان ماشین هاى میلیاردى را به هم مى زنى. هیچ فکر کرده اى اگر امثال تو بیشتر شوند، آن ها دیگر نمى توانند با دیدن سر و وضع بچه هاى کار، کیفور شوند از برخوردارى ها و سردماغى هاى خودشان و نازپرورده هاشان؟.. حالا تو و همراهانت پایش را بخورید،

که عاشقید و مجازات عشق سنگین است
به فکر شبزدگانید، جرمتان این است

شاگرد پدربزرگت: ساعد


  • مرحوم عباس کى منش متخلص به مشفق کاشانى غزلسراى معاصر، پدربزرگ مرتضى کى منش است. و شارمین میمندی نژاد ریاست جمعیت امام علی(ع) فرزند پروفسور میمندی نژاد ریاست سابق دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران و ریاست سابق جامعه دامپزشکان ایران است !