یا با حکومت، یا با مردم

حامد تقوی-

بعد از اعتراضات آبان ماه دیگر هیچ جای تردیدی باقی نمانده است. یا با حکومت باشی، یا با مردم. هیچ جای تخفیفی هم وجود ندارد. تمام صحنه قابل مشاهده است.
اما این روزها، همان‌ها که در این کشتار خونین چند روزه با سکوت خود یا اغتشاش خواندن اعتراضات ، در دل حکومت غلطیدند، به میدان آمده‌ اند تا دست دوستی به سوی معترضان و خانواده های داغ دیده دراز کنند. اما آنها فراموش کرده اند که مزدم هیچ تخفیفی به آنها نخواهند داد. زیرا علاوه بر اینکه هیچ چیزی در حکومت و اداره کشور تغییر نکرده است ، بلکه این نفرت و فاصله ازحاکمیت هر لحظه در حال گسل است.
باید به مسئولین حکومت این را یاد آور شد که اعتراضات تمام نشده است و به زودی مردم دوباره به صحنه خواهند آمد و تا نابودی کامل تبیض و ظلم و استبداد و فساد ؛ از پا نخواهند نشست.