یک ریال سرمایه گذاری بهتر از ده ریال یارانه است / همه مشکلات ناشی شده از تحریم نیست

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، افزایش تورم، افزایش نرخ ارز، بیکاری و… خود عاملی بر ایجاد شکاف طبقاتی است و جالب است که صرف منابع کشور به صورت هزینه های غیر مولد با یک تاخیر زمانی عاملی بر تورم، رشد نرخ ارز، بیکاری و… می شود.

حمید کوشکی نوشت :

ضریب جینی یک شاخص اقتصادی برای بررسی شکاف طبقاتی در جوامع است. مقدار این شاخص از صفر تا یک است. در صورتی که رقم شاخص صفر باشد، بدان معنی است که ثروت در یک جامعه عادلانه تقسیم شده است و در صورتی که مقدار این شاخص یک باشد بدان معنی است که ثروت یک جامعه در دستان یک فرد یا یک نهاد خاص است.

بعد از هدفمندی یارانه ها در آذر ۱۳۸۹ میزان این ضریب بهبود یافته است اما آنچه مایه نگرانی بوده و هست توزیع درآمدهای کشور در قالب هزینه های غیر مولد از جمله یارانه میان مردم است. به عبارتی کاهش شکاف طبقاتی در یک مقطع خاص با صرف منابع قابل توجه کشور در قالب یارانه در حالی که این منابع می توانست در راستای توسعه اقتصادی صرف گردد مایه نگرانی است.

از طرف مقابل افزایش تورم، افزایش نرخ ارز، بیکاری و… خود عاملی بر ایجاد شکاف طبقاتی است و جالب است که صرف منابع کشور به صورت هزینه های غیر مولد با یک تاخیر زمانی عاملی بر تورم، رشد نرخ ارز، بیکاری و… می شود.

بنابراین توزیع غیر مولد منابع کشور در قالب کمک های دولتی تنها به عنوان یک مسکنی است که باعث خواهد شد بعد از فروکش کردن اثرات آن جامعه با دردهای بیشتری روبرو گردد و گواه چنین ادعایی رجوع به روند وضعیت معیشت مردم از سال ۱۳۸۹ تا به امروز است و اگر هم در توجیه روند مذکور تنها تحریم را دخیل بدانیم بدان مفهوم است که به دنبال شانه خالی کردن از اموری هستیم که می توانستیم به نحو احسن انجام دهیم و از انجام آن خوداری کرده ایم.

اوج درآمدهای نفتی در چندین سال گذشته می توانست صرف امور سرمایه گذاری برای توسعه اقتصاد غیر نفتی باشد اما کوتاهی های فراوانی صورت گرفت.

تجمیع منابعی که طی این چند سال در قالب هزینه های غیر مولد صرف شده است گواه از اعداد نجومی می دهد که می توانست درد مهمی از ساختار اقتصادی را دوا کند. بنابراین صرف منابع کشور با اثرات مسکن گونه نهایت سو مدیریت در کشور را نشان می دهد.