یک و بام و دوهوای فعالان حقوق بشر

مهرداد شاکری

این که وضعیت حقوق بشر در ایران فرسنگ ها با ایده آ/ل ها فاصله دارد و رژیم ایران کارنامه سیاهی در طی ۴۰ سال گذشته در مورد حقوق بشر داشته و دارد بر هیچ کسی پوشیده نیست
بر هیچ کسی هم پوشیده نیست که خیلی از مدعیان حقوق بشر ایرانی از همین راه برای خود اسم و رسمی پیدا کردند و به نان و نوایی رسیدند
سکوت مدعیان حقوق بشر در گردن زدن ۳۷ نفر در عربستان از آن دست سکوت هایی ست که بوی خون و خیانت و پول می دهد
دهان و چشم و گوش خود را بر این اعدام های فجیع بستن فقط از عهده یک مشت شرافت فروش بر می آید و بس