سیزدهم مرداد روز فرودگاه مهرآباد است

در ۱۳ مرداد ۱۳۳۷ (در برخی منابع ۱۴ مرداد)،

فرودگاه بین‌المللی مهرآباد به طور رسمی افتتاح شد.

مهرآباد نام روستایی بود که این فرودگاه در آن ساخته شد.

زمین اطراف این روستا از سال ۱۳۱۷ برای فرود هواپیما استفاده می‌شد.