هجده اثر ایرانی در حراج کریستیز دوبی

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، ۱۸ اثر از ۱۲ هنرمند ایرانی در حراج هنری کریستیز دوبی ۲۰۱۹ به فروش خواهند رسید.

به گزارش ایسنا، این دوره از حراج کریستیز دوبی که با عنوان «هنر مدرن و معاصر خاورمیانه» در ۲۳ مارچ ۲۰۱۹ (۳ فروردین ماه ۱۳۹۸) برگزار می‌شود، شاهد حضور ۸۵ عنوان اثر از کشورهای ایران، لبنان، عراق، سوریه، مصر، امارات، عربستان، فلسطین، الجزایر و عمان است.

در این میان ۱۸ اثر از هنرمندان ایرانی همچون حسین زنده‌رودی، علی شیرازی، محمد احصایی، پرویز تناولی، منوچهر یکتایی، بهمن محصص، مارکو گریگوریان، فرهاد مشیری‌، ساسان بهنام بختیار، رکنی حائری زاده، شیرین علی آبادی و رضا آرامش نیز در این دوره از حراج کریستیز دوبی به فروش گذاشته خواهند شد.

حسین زنده‌رودیایران۱۸۰,۰۰۰ _ US $ ۱۲۰,۰۰۰
حسین زنده‌رودیایران۱۵۰,۰۰۰_ ۱۰۰,۰۰۰ $ US
حسین زنده‌رودیایران۹۰,۰۰۰ _ US $ ۷۰,۰۰۰
علی شیرازیایران۱۲,۰۰۰ _ ۸,۰۰۰ $ US
علی شیرازیایران۴۰,۰۰۰ _ ۳۰,۰۰۰ $ US
محمد احصاییایران۶۰,۰۰۰ _۴۰,۰۰۰ $ US
پرویز تناولیایران۱۲۰,۰۰۰ _۸۰,۰۰۰ $ US
منوچهر یکتاییایران۲۵,۰۰۰ _ ۲۰,۰۰۰ $ US
منوچهر یکتاییایران۳۰,۰۰۰ _ ۲۰,۰۰۰ $ US
بهمن محصصایران۴۵,۰۰۰ _۳۵,۰۰۰ $ US
مارکو گروکیانایران۳۵,۰۰۰ _۲۵,۰۰۰ $ US
فرهاد مشیریایران۱۸۰,۰۰۰ _ ۱۳۰,۰۰۰ $ US
فرهاد مشیریایران۱۲۰,۰۰۰ _۸۰,۰۰۰ $ US
فرهاد مشیریایران۴۰,۰۰۰ _۳۰,۰۰۰ $ US
ساسان بهنام بختیارایران۸,۰۰۰ _ ۶,۰۰۰ $ US
رکنی حائری‌زادهایران۱۵,۰۰۰ _۱۰,۰۰۰ $ US
شیرین علی‌آبادیایران۱۰,۰۰۰ _۷,۰۰۰ $ US
رضا آرامشایران۲۰,۰۰۰ _ US$۱۵,۰۰۰
یکی از آثار علی شیرازی در حراج کریستیز دوبی
یکی از آثار حسین زنده‌رودی در حراج کریستیز دوبی
اثر بهمن محصص در حراج کریستیز دوبی