۲۰ ابر پروژه کرباسیان برای بهبود اقتصاد کلان ایران

نگام ، اقتصادی _ «مسعود کرباسیان» وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم، در برنامه خود برای تصدی این وزارتخانه ۲۰ اَبَر پروژه را برای بهبود اوضاع اقتصاد کلان کشور طراحی کرده که باید با همکاری سایر دستگاه ها اجرایی شود.

به گزارش دیدبان ایران ، این پروژه ها شامل بهبود محیط واقعی کسب و کار و شاخص جهانی آن، طراحی و استقرار ساز و کارهای بهبود شاخص های رقابت پذیری، تنقیح قوانین نهادساز در اقتصاد ایران، اصلاح نظام تامین مالی خارجی، هوشمندسازی نظام مدیریت مالی دولت (خزانه داری الکترونیک)، مولدسازی دارایی های دولت و شرکتهای دولتی، توسعه نظام مالیاتی نوین (گسترش طرح جامع مالیاتی) و توسعه بازار سرمایه و بدهی است.

همچنین ساماندهی سهام عدالت، بهسازی روند خصوصی سازی، طراحی نظام تدبیر اقتصادی، اقتصاد در اتاق شیشه ای، ایجاد نظام رتبه بندی اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی، مدیریت بدهی های دولت، توسعه پایگاه داده جامع اطلاعات اقتصادی-اجتماعی خانوار، مشارکت در احیا و اصلاح نظام بانکی، مشارکت در بازتنظیم نظام بودجه بندی، مشارکت در اصلاح نظام تامین آتیه و صندوق های بازنشستگی، مشارکت در بهسازی صندوق توسعه ملی و رابطه آن با دولت، مشارکت در مدیریت واردات رسمی و غیررسمی از دیگر پروژه های مورد نظر کرباسیان است.

در کنار آن وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی برای سازمان های تابعه این وزارتخانه نیز برنامه ها و راهبردهایی را تنظیم کرده است که در پی می آید:

** سازمان امور مالیاتی کشور
– پیاده سازی کامل نظام مالیات برارزش افزوده
– مطالعه، تدوین، پیشنهاد، تصویب قانون و اجرای نظام مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی
– توسعه و تکمیل نظام اطلاعات مالیاتی
– مطالعه، تدوین، پیشنهاد و تصویب قانون هدفمندسازی معافیتها و مشوقهای مالیاتی
– گسترش طرح جامع مالیاتی
– پروژه ارتقای سلامت اداری سازمان

** گمرک جمهوری اسلامی ایران
– توسعه و تکمیل مدل مجازی پنجره واحد تجاری فرامرزی در سطح بین المللی
– اعمال مدیریت ریسک و کنترل بر اساس بازبینی
– تکمیل سامانه ی کپارچه امور گمرکی در رویه های باقیمانده
– اجرای طرح تجمیع عوارض و درآمدها
– تجهیز گمرکات به ابزارهای پیشرفته کنترلی و فناوری های نوین با رویکرد الکترونیکی نمودن کلیه اسناد
– اجرای اقدامات پیشگیرانه در جهت مبارزه با قاچاق کالا

**بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران – صنعت بیمه
– استقرار کامل سنهاب (سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه)
– تاسیس شرکت های بیمه تخصصی با تاکید بر ایجاد موسسات بیمه زندگی
– بازنگری در مقررات و آیین نامه های سرمایه گذاری ذخایر بیمه ای جهت استفاده بهینه از منابع تامین مالی پایدار
– افزایش ظرفیت پذیرش ریسک در بازار بیمه کشور و شناسایی بازارهای جدید بین المللی
– کمک به استقرار مدیریت ریسک
– تأمین پوشش های بیمه اتکایی مورد نیاز حوزه سرمایه گذاری و تولید

**سازمان خصوصی سازی – مردمی سازی
– فروش بنگاه ها به شیوهای شفاف، کارا، رقابتی و منصفانه
– تعیین تکلیف بنگاه ها (اصلاح ساختار مالی و حقوقی لازم)
– اجرای شیوه نامه تشویق بخش خصوصی به منظور جلب مشارکت در واگذاریها
– دریافت و واریز مبالغ حاصل از واگذاریها به حساب خزانه یا انجام تهاترهای مربوط
– تکمیل فرآیند ارایه صورتحساب به مشمولین
– واریز سود سهام عدالت به حساب مشمولین
– ساماندهی سهام عدالت

** خزانه داری کل کشور – نظارت مالی
– انتشار انواع اوراق بدهی اسلامی و سایر ابزارهای تسویه و تهاتر و ایجاد ترکیب بهینه بدهی های دولت
– پروژه خزانه داری الکترونیک (هوشمندسازی نظام مدیریت مالی دولت)
– توسعه سامانه های نظارتی اجرای بودجه
– پاسخگویی شفاف به دولت و دستگاه های اجرایی در راستای اعمال نظارت بر بودجه
– پیشبرد پروژه مولدسازی و مدیریت دارای یهای دولت و استقرار سامانه سادا
– تهیه و ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرای حسابداری تعهدی و تهیه صورتهای مالی دولت
– اجرای ارزیابی عملکرد مدیریتی ذیحسابان، آموزش مستمر حرفهای و جابجایی ذیحسابان

** امور بانکی و شرکت های دولتی
– پیگیری افزایش سرمایه بانک های دولتی
– پیگیری واگذاری شرکت های وابسته و اموال و املاک مازاد بانکهای دولتی
– پیگیری تسویه مطالبات بانکها از دولت
– پیگیری تکمیل سامانه یکپارچه اطلاعات بانکی و سامانه یکپارچه اطلاعات بیمه ای
– طراحی و پیاده سازی سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی
– تهیه و تنظیم لایحه نحوه اداره امور شرکت های دولتی
– اصلاح قوانین و مقررات مربوط و ساختار مربوط به نظام حسابرسی کشور

** تعامل با مجلس و امور حقوقی و قانون گذاری
– مشارکت در شناسایی قوانین و مقررات ناکارآمد، منسوخ و مخل و اصلاح آن
– پیگیری اجرای پیشنهادات سازمان بازرسی کل کشور در اجرای ماده ۱۰ قانون سازمان بازرسی
– تأسیس دفاتر حقوقی در سازمان، موسسات و شرکت های وابسته به وزارت متبوع
– تامین اطلاعات و گزارش های لازم برای دستگاه های نظارتی در راستای پاسخگویی موثر.

** امور اقتصادی، سیاست گذاری و بهبود مستمر فضای کسب و کار
– طراحی، اجرا، مفاهمه و پیگیری اقدامات برای بهبود سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی
– طراحی، اجرا، مفاهمه و پیگیری اقدامات برای بهبود رقاب تپذیری جهانی مجمع جهانی اقتصاد
– رتبه بندی شاخص های محیط کسب و کار در استانها
– توسعه سامانه (زیرسیستم)اطلاع رسانی مجوزهای کشور (سام)
– توسعه سامانه دریافت شکایات، انعکاس و رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کس بوکار (دادور)
– توسعه زیرسیستم نقشه ملی استعلامات مجوزهای کشور (نما)
– توسعه زیرسیستم بانک اطلاعاتی قوانین و مقررات محیط کسب و کار
– توسعه زیرسیستم مرکز فوریتهای بهبود محیط کسب و کار
– به روز رسانی شاخص اقتصاد مقاومتی در سطح ملی و طراحی شاخص اقتصاد مقاومتی در برش استانی
– تکمیل و ارتقاء داشبورد مدیریت اطلاعات اقتصادی
– توسعه و ارتقاء بانک اطلاعات اقتصادی و مالی کشور

** سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران – حوزه تامین مالی خارجی
– افزایش هم افزایی بین بازوهای بین الملل دستگاههای اجرایی
– تعامل با مقامات بانکهای توسعه ای بین المللی برای افزایش سقف تامین منابع مالی خارجی
– تنظیم موافقتنامه ها و ضمانت نامه ها، انعقاد موافقتنامه کلی تسهیلات با اعتبار دهندگان خارجی
– مدیریت تسویه بده یهای ناشی از صدور ضمانتنامه دولتی
– شناسایی، پالایش و بازاریابی فرصتهای سرمایه گذاری خارجی ایران
– نظارت بر طرح های سرمای هگذاری خارجی مصوب و پیگیری جذب سرمایه های خارجی مصوب به پروژه ها
– برگزاری اجلاس های کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی
– بسترسازی انتشار اوراق ارزی بین المللی
– ایجاد بستر برای مشارکت و سرمایه گذاری هموطنان خارج از کشور

**سازمان حسابرسی
– مشارکت در استقرار استانداردهای بی نالمللی گزارشگری مالی(IFRS)
– تدوین و تصویب استانداردهای بخش عمومی
– پوشش کامل شرکت های درخواست و یا واگذار شده به سازمان برای ارایه گزارش مطالبات دولت
– تدوین و تجدیدنظر در استانداردهای حسابرسی و حسابداری ملی و تصویب آنها
– ارایه گزارشهای مورد نیاز خزانه داری کل (موارد عدم رعایت قوانین و مقررات مرتبط با خزانه)
– تالیف، ترجمه، تجدیدنظر و تجدید چاپ کتب مورد نیاز حرفه و آشنایی بیشتر جامعه با حرفه

** سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی
– تشکیل کارگروه اصلاح قانون تاسیس سازمان
– توسعه سامانه مزایده الکترونیک اموال منقول و غیرمنقول
– استقرار سامانه جامع اموال تملیکی
– تشکیل کارگروه پیگیری و رسیدگی به پرونده های سنواتی و بلاتکلیف اموال منقول و غیرمنقول

**بازرسی و رسیدگی به شکایات مردم
– استقرار کامل سامانه پاسخگویی به شکایات در کلیه واحدهای تابعه و استانی
– ایجاد سامانه الکترونیکی دریافت اطلاعات دستورالعمل اجرایی مواد ۹۱ و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
– تدوین طرح الگوی سنجش میزان سلامت اداری و مقابله با فساد در دستگاههای تابع
– تدوین منشور تعالی دستگاهها در راستای تحکیم و تقویت سلامت اداری و مقابله با فساد

** مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی- حوزه سلامت مالی
– وضع مقررات و اعمال نظارت بر مشاغل معین و موسسات مالی
– انجام ارزیاب یهای کاهش موثر ریسک های موجود و تناسب با ریسک های شناسایی شده
– عرضه فناوری های جدید و به روز موسسات مالی برای کاهش ریسک مبارزه با پولشویی
– استقرار سامانه فرایند نقل و انتقال الکترونیکی وجوه در قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

** نوسازی نظام اداری و فناوری اطلاعات
– تداوم سامانه مدیریت استراتژیک وزارت متبوع و پایش راهبردی تحقق اهداف و اقدامات راهبردی
– استقرار و توسعه نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد
– طراحی و پیاده سازی شبکه یکپارچه وزارت اقتصاد (شیوا)
– توسعه و تکمیل سامانه جامع اموال دولت (سادا)
– طراحی و پیاده سازی سامانه جامع امور شرکتهای دولتی (سامانه مجامع و بنگاه ها)
– توسعه بستری کپارچه تبادل اطلاعات اقتصادی کشور (بیتا)
– توسعه سامانه مدیریت بدهی ها (سماد)
– توسعه سامانه تشخیص صلاحیت حرفه ای حسابداران رسمی
– توسعه سیستم جامع تمرکز، تلفیق و روشهای حسابداری
– توسعه سامانه مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه ای
– توسعه سامانه اوراق بهادار و سامانه جامع نظام نوین اموال منقول غیرمصرفی تحت وب
– توسعه سامانه تسویه بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی با مطالبات از شرکت های دولتی

** بازار سرمایه و بدهی کشور
– توسعه کمی و کیفی ابزارها و نهادهای مالی در کنار بهبود نقش ارکان بازار سرمایه
– بهبود نقدشوندگی در بازار سرمایه
– ارتقاء اثربخشی و کارایی نظام نظارتی سازمان
– بین المللی شدن بازار سرمایه و حضور در بازارهای بین المللی
– توسعه آموزش و فرهنگ سرمای هگذاری و بهبود نظام اطلاع رسانی در بازار سرمایه

**دبیرخانه مناطق آزاد
– عملیاتی سازی تکلیف قانونی مصرح در تبصره ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه.
– تسهیل حضور شرک تها و موسسات بین المللی به ویژه موسسات مالی (بانکی، بیمه ای و سرمایه گذاری و … در مناطق آزاد و ویژه)
– معرفی و بازاریابی جهانی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی.
– انعقاد تفاهم نامه مشترک مناطق آزاد، بیمه مرکزی، بانک مرکزی و بورس به منظور طراحی یک رفتار مالی بین المللی.
– مشارکت در ایجاد صندوق های سرمایه گذاری در مناطق آزاد (ارزی یا ریالی)
– گسترش فعالیتها در مناطق آزاد بر اساس «طرح توسعه منطقه ای همه جانبه اقتصادی-اجتماعی » با تاکید خاص بر توسعه انسانی همراه با تعیین اولویتهای استراتژیک اختصاصی هر کدام از مناطق.
– تدوین شاخص کسب و کار اختصاصیِ مناطق آزاد، پایش و مقایسه آن با سرزمین اصلی و مناطق مشابه در سایر کشورها
کرباسیان که در دولت یازدهم ریاست کل گمرک ایران را بر عهده داشت و توانست ضمن کاهش قابل توجه قاچاق، نظام یکپارچه گمرک الکترونیک و پنجره واحد تجارت فرامرزی را پیاده سازی کند، اکنون در بوته رای و نظر نمایندگان مجلس برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته است.

کرباسیان ۵۴ ساله متولد اصفهان و دارای مدرک دکترای مدیریت بازرگانی است و در چهار دهه گذشته در سمت های اجرایی مختلفی از جمله معاون وزیر صنعت، معاون وزیر نفت، معاون وزیر بازرگانی و معاون وزیر اقتصاد حضور داشته است.

وی مدرک کارشناسی خود را در رشته برنامه ریزی و کارشناسی ارشد را در حوزه مدیریت با گرایش سیستم دریافت کرده است.

کرباسیان در فاصله سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹ مشاور عالی شهردار تهران و مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی تهران بود و پیش از آن در بازه زمانی سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ در معاونت خدمات شهری شهرداری تهران حضور داشت.

وی در سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ نیز رئیس کل گمرک ایران بود و در کارنامه وی مسئولیت هایی چون مشاور اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق تهران، عضو هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران دیده می شود.