۴ تفاوت محسوس قبل و پس از انقلاب!

✍️اکبر اعلمی

۱-با اینکه خیابان های تهران مملو از خانم های مینی ژوپ پوش بود اما کمتر کسی به آنها توجه می کرد.

پس از انقلاب؛ اگر چند تار مو و یا قوزک‌پای بانویی بیرون باشد، کمتر کسی است که به آن توجه نکند؛

۲-قبل از انقلاب؛ اکثر مردان با تیغ، ریش می زدند، اما پس از انقلاب، خیلی ها با ریش، تیغ می زنند؛

۳-قبل از انقلاب انواع فساد فراوان بود و بسیاری از مردم و روحانیون، آنرا به شاه و ناکارآمدی رژیمش نسبت می دادند، پس از انقلاب هم انواع فساد بیداد می کند، اما این بار همان روحانیون و مذهبی ها آنرا به توطئه بیگانگان نسبت می دهند؛

۴-قبل از انقلاب؛ شاه خود را ژاندارم منطقه می خواند، پس از انقلاب ما خود را ژاندارم جهان می دانیم!؟