‏”نسبت پست و مدرک و سابقه کار در مجلس”

✍🏻وحید اشتری

رییس کمیسیون صنایع، آقای تالارپشتی مدرکش حقوق است.

آقای حاجی بابایی با مدرک الهیات رییس کمیسیون بودجه است.

آقای عیسی زاده، رییس کمیسیون اجتماعی مدرک مدیریت دفاعی دانشگاه امام حسین دارد.

آقای رضایی کوچی، که در ماجرای ۶۵ میلیاردی در زمان شهرداری آقای قالیباف متهم‌ به دریافت رشوه شده، رییس کمیسیون عمران مجلس امید بود و الآن رییس کمیسیون عمران مجلس انقلابی است آنهم با مدرک پزشکی.

از این مثال‌ها یکی دو تا نیست.

احتمالا رشته صنایع و سابقه کار رییس جدید دیوان محاسبات در مجلس از این قاعده خیلی استثنا نیست.

این مجلس و مجلسِ به نام خداوند رنگین کمان هم ندارد.

ساختار کنونی انتخابات به شکلی است که مجلس از انعقاد نطفه و بسته شدن لیست‌ها بر اساس رانت و رابطه و کیف کشی و نزدیکی به باندها شکل می‌گیرد.

ریاست کمیسیون‌ها و پست‌ها و انتصابات هم همانست.

فکری برای تحول ساختار انتخابات کنیم.