⏯مستند “دینگومارو” Dingomaro درباره ی سیاه پوستان آفریقایی تبار در بندرعباس

مستند دینگومارو درباره ی سیاه پوستان آفریقایی تبار و رسم و رسوم آنها در بندرعباس (هرمزگان) است.

این فیلم مستند را در

👇🏿👇🏿👇🏿👇🏿👇🏿

اینجا

ببینید

✍️ دیدگاه شما 🙏