⏯ اجرای قطعه سوییت آرارات به رهبری لوریس چکناوریان به مناسبت سال نو مسیحی با تلفیقی از عمونوروز ایرانی خودمان

اجرای قطعه سوییت آرارات به رهبری لوریس چکناوریان به مناسبت سال نو مسیحی با تلفیقی از عمونوروز ایرانی خودمان