⏯ احمدی‌نژاد گفته «من از متن مردم بیرون آمدم بر علیه جریان حاکم!» یاللعجب! حافظه‌ی مردم را چی فرض کردی؟! تو از زیر عبای یکی درآمدی برای قوام جریان حاکم. با زورِ تقلب و تفنگ و سرکوب. حالا هم خوش رقصی میکنی برای دوباره وارد بازی کردنت.

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – عجب وقاحتی ! خوشبختانه احمدی نژاد با این تناقضات باعث آگاهی بیشتر و رفع ابهامات شد، خط بطلانی بر ایجاد شایعات بر نزدیک شدن به مردم منتقد ! بازهم فرار رو به جلو و فریاد آی دزد آی دزد بلند شد.