⏯ اظهارات خشمگینانه رهبر ایران نسبت به نامه وزیر وقت ارشاد دربارهٔ ربّنای استاد شجریان

پایگاه خبری / تحلیلی نگامنامه نگاری می‌کنند که فلان آهنگ را قبل افطار پخش کنید. این همه مسائل اساسی داریم. یک مسئله بی‌اعتبار بی‌اهمیّت فرعی را درشت می‌کنند، وقتی دستگاهی این جور تعطیل می‌شود، خودتان آتش به اختیار عمل کنید، در پی نامهٔ صالحی‌امیری وزیر ارشاد به صداوسیما برای پخش ربنای شجریان در ماه رمضان در خرداد ماه ۹۶