⏯ اعتراض کارگزاران مخابرات روستایی استان خوزستان بدلیل اجرانشدن طرح طبقه بندی مشاغل

پایگاه خبری / تحلیلی نگاماعتراض کارگزاران مخابرات روستایی استان خوزستان بدلیل اجرانشدن طرح طبقه بندی مشاغل توسط شرکت مخابرات باوجود رای دیوان عدالت اداری به اجرای طرح