⏯ افرادی که سامانه سه خرداد را طراحی و پهپاد آمریکا را ساقط کردند، الان در زندانند!

پایگاه خبری / تحلیلی نگامپناهیان که دو هفته پیش خبر ترورش منتشر شدە بود حالا ادعا کردە افرادی کە سامانه سه خرداد را طراحی و پهپاد آمریکا را ساقط کردند، الان در زندانند!
گویا آنها هم وامهای کلان گرفته اند و پس ندادەاند.
پیگیری این موضوع نیاز به تحقیق و کار میدانی دقیق دارد! یا بوی جایزە به مشام رسیدەاست!