⏯ این مصاحبه خبرنگار صداوسیما هیچ وقت پخش نشد، ولی حاضرین در صحنه آن را ثبت کردند.

پایگاه خبری / تحلیلی نگاماین مصاحبه خبرنگار صداوسیما هیچ وقت پخش نشد، ولی حاضرین در صحنه آن را ثبت کردند.