⏯ برگزاری نخستین جلسه دادگاه سلطان جعل مدرک ایران در مشهد

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – بسیاری از مدیران دولتی از این فرد مدرک جعلی گرفته‌اند