⏯ تهاجم ماموران انتظامی به روستای حضرت ابوالفضل اهواز تخریب خانه های مردم محروم و مستضعف؛ با حکم بنیاد مستضعفان!!

پایگاه خبری / تحلیلی نگامملک های چند صد میلیاردی برای منصوبان خامنه ای؛ حلال و الونک برای مردم محروم حرام!؟؟