⏯ جنگل های حیران، سالهاست از دست قاچاقچیان درخت در حال نابودیست. زباله های گردشگران امانش را بریده نمیتواند نفس بکشد و حالا آتش به جانش افتاده و ۵ روز است که در سکوت خبری میسوزد

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – جنگل های حیران، سالهاست از دست قاچاقچیان درخت در حال نابودیست. زباله های گردشگران امانش را بریده نمیتواند نفس بکشد و حالا آتش به جانش افتاده و ۵ روز است که در سکوت خبری میسوزد.