⏯ حاشیه رودخانه جاجرود باقرآباد قرچک، به خاطر نداشتن اجاره خانه‌ی بالا و اضافه کردن پول پیش، وسایل مستاجر را بیرون انداختە‌اند

پایگاه خبری / تحلیلی نگامصحنە‌ھایی کە متاسفانه این روزها چشمانمان به دیدنش عادت کرده است، خانواده‌های بی‌سرپناه و وسایل خانه‌ای کنار خیابان، مردمانی خم شده در سطل‌های بزرگ زباله، کودکان متکدی، مردان و زنانی که به نان شب محتاج شده‌اند