⏯ حسینی، وزیر اسبق اقتصاد و عضو کمیسیون تلفیق: کسانی هستند وقتی به تهران آمدند مستاجر در یک اتاق بودند و در همه عمرشان هم کارمند دولت بوده اند اما اکنون خانه‌شان ۴۰۰ میلیارد تومان است

پایگاه خبری / تحلیلی نگامحسینی، وزیر اسبق اقتصاد و عضو کمیسیون تلفیق: کسانی هستند وقتی به تهران آمدند مستاجر در یک اتاق بودند و در همه عمرشان هم کارمند دولت بوده اند اما اکنون خانه‌شان ۴۰۰ میلیارد تومان است