⏯ حمایت شهرام آذر ، با نام هنری سندی، آهنگساز، نوازنده و خواننده با انتشار این ویدئو حمایت خود را از امضاکنندگان بیانیه۱۴ فعال مدنی نشان داد.

پایگاه خبری / تحلیلی نگامحمایت شهرام آذر ، با نام هنری سندی، آهنگساز، نوازنده و خواننده با انتشار این ویدئو حمایت خود را از امضاکنندگان بیانیه۱۴ فعال مدنی نشان داد.