⏯ خیرین از ما عکس می‌گیرند که از تهرآن براتون کفش میآریم، بعد دروغ می‌گویند

پایگاه خبری / تحلیلی نگامکودک بلوچ: «خیرین از ما عکس می‌گیرند که از تهران براتون کفش میاریم، بعد [دروغ می‌گویند] کفش نمیارند، یا به روستاهای دیگه می‌برند.»
با عکس گرفتن از چهره معصوم آن‌ها، غرورشان را له می‌کنید؛ حداقل بهشون دروغ نگید!