⏯ درگیری لفظی نماینده شادگان و رییس دانشگاه علوم پزشکی آبادان درمورد امکانات مبارزه با کرونا

پایگاه خبری / تحلیلی نگامدرگیری لفظی نماینده شادگان و رییس دانشگاه علوم پزشکی آبادان درمورد امکانات مبارزه با کرونا