⏯ ده سال قبل هم، عاشورائی بود… صدای پس زمینه، مکالمات بیسیم فرماندهان نیروی انتظامی در روز عاشورای ۸۸

پایگاه خبری / تحلیلی نگامده سال قبل هم، عاشورائی بود… صدای پس زمینه، مکالمات بیسیم فرماندهان نیروی انتظامی در روز عاشورای ۸۸