⏯ رسوایی شورای نگهبان ، دریافت رشوه های کلان برای تایید صلاحیت ، باندی که تا برخی از فقهای شورای نگهبان را نیز در بر گرفته است

پایگاه خبری / تحلیلی نگامرسوایی شورای نگهبان ، دریافت رشوه های کلان برای تایید صلاحیت ، باندی که تا برخی از فقهای شورای نگهبان را نیز در بر گرفته است