⏯ رئیس بیمارستان صدوقی یزد می‌گوید مردم به عمق فاجعه پی نبرده اند

پایگاه خبری / تحلیلی نگامروزی نیست که در این بیمارستان آدم های بی گناه‌ بی‌ رحمانه پر پر نشوند و هیچ کاری هم از دست پزشک ها بر نمی آید. مریض صبح حالش خوب است اما شب فوت می کند.ما از شدت مرگبار این بیماری و ناتوانی خودمان افسرده شدیم.