⏯ سعید لیلاز، استاد جنجالی دانشگاه درباره تسخیر کنندگان و کسانیکه از دیوار سفارت بالا رفتند، یک حکایت خفنی گفت که تا حالا هرگز اجازه پخشش را نداشت و با گفتنش همه را غافلگیر کرد!

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – شماها زنگ سفارت را زدید جواب ندادند یا یهویی از دیوار بالا رفتید!؟ و جواب درخوری که به این سوال داد رو باید چند بار شنید! صدر در صد ببینید!