⏯ سنگ قبر سیاوش غفوری‌آذر و سارا ممانی از کشته‌شدگان هواپیمای اوکراینی را از سنگ مزارشان در تهران کنده و برده‌اند.

پایگاه خبری / تحلیلی نگامسنگ قبر سیاوش غفوری‌آذر و سارا ممانی از کشته‌شدگان هواپیمای اوکراینی را از سنگ مزارشان در تهران کنده و برده‌اند.