⏯ صدای کشته شدگان آبان ماه ۹۸ ( فراموش مان نکنید)

پایگاه خبری / تحلیلی نگامما صدها زن و مرد و کودک بودیم که نیروهای امنیتی ما را در آبان ماه ۹۸ کشتند