⏯ صد سال هم که بگذرد این زخم را مرهمی نیست و همچنان از خون میبارد

پایگاه خبری / تحلیلی نگامصد سال هم که بگذرد این زخم را مرهمی نیست و همچنان از خون میبارد